محورهای همایش :


     1. تابعیت

     2. قانون حاکم بر قراردادها

     3. قانون حاکم بر مسئولیت مدنی

     4. تعارض قوانین در اموال و مالکیت فکری

     5. وضع حقوقی بیگانگان

     6. شناسایی و فعالیت شرکت های خارجی در ایران

     7. صلاحیت دادگاه ها و اجرای احکام

     8. ورشکستگی بین المللی

     9. اجرای قوانین خارجی در دادگاه های ایران

     10. تخصصی شدن رسیدگی محاکم به امور حقوق بین الملل خصوصی

     11. تعارض قوانین در فضای سایبر

     12. ارتقای آموزش و پژوهش در حقوق بین الملل خصوصی ایران