اهداف همایش :


   - شناسایی نقاط ضعف و قوت مقررات موجود حقوق بین الملل خصوصی ایران

   - ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود قوانین و مقررات موجود

   - تقویت ادبیات حقوقی موجود در زمینه حقوق بین الملل خصوصی

   - ارتقای آموزش و پژوهش در حقوق بین الملل خصوصی