دکتر نجادعلی الماسی

استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

 

دکتر محمد ساردوئی نسب

دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی : sardoeinasab@ut.ac.ir

 

 

دکتر بهشید ارفع نیا

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

 

دکتر مهدی حدادی

استادیار حقوق بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی : mhaddady@ut.ac.ir

 

 

دکتر محمدتقی رفیعی

دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی : rafiei@ut.ac.ir

 

 

دکتر علیرضا ابراهیم گل

استادیار حقوق بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی : a.r.ebrahimgol@ut.ac.ir

 

 

دکتر عبدالله رجبی

استادیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی : rajabya@ut.ac.ir

 

 

دکتر عبدالحسین شیروی

استاد تمام حقوق تجارت بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی : ashiravi@ut.ac.ir